Byte Kilobyte Megabyte Gigabyte Terabyte
B KB MB GB TB